Zoneterapeut

Zoneterapeutuddannelsen er en professionel uddannelse baseret på østens principper.

Bliv klogere på uddannelsen

Overordnet om zoneterapeutuddannelsen

Det er skolens primære formål at uddanne zoneterapeuter på et højt fagligt og etisk niveau. Det er vigtigt for os, at du står stærkt både fagligt og til at møde de udfordringer der er ved at være selvstændig. Uddannelsen er Danmarks mest omfattende og overstiger langt kravene fra FDZ – Forenede Danske Zoneterapeuter, samt kravene til RAB – Registreringsloven for Alternative Behandlere. Som den eneste skole i Danmark er “Muskulær Zoneterapeut” en del af vores uddannelse.

Når du er færdiguddannet kan du søge om at blive ‘Zoneterapeut RAB’ – det vil sige Registreret Alternativ Behandler. Titlen er beskyttet og indebærer at du kan lave aftale med Sygeforsikringen Danmark, som yder tilskud til behandling med zoneterapi. Uddannelsen giver dig selvfølgelig også mulighed for at blive FDZ-Zoneterapeut, altså medlem af foreningen FDZ.

Hvis din uddannelsesbaggrund berettiger til merit, så vil de fag du fritages for, selvfølgelig blive fratrukket den samlede pris, således at uddannelsen bliver tilsvarende billigere. Dette vil naturligvis også ændre på ratebetalingen. Mod dokumentation kan der gives merit for deltagelse i undervisning og eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære såfremt følgende uddannelser er gennemført: Læge, sygeplejerske, jordemoder, plejehjemsassistent, fysioterapeut, ergoterapeut, kiropraktor, tandlæge, radiolog.

Du kan herunder læse mere om uddannelsens opbygning og hvilke fag uddannelsen indeholder.

Opstart 2022

Daghold 2022: 2. og 3. april
Aftenhold 2022: lørdag 24. og 25. september 2022

IMG_3285

I alt 926 timers undervisning

0
timers undervisning i zoneterapi​
0
timers undervisning i massage
0
timers undervisning i anatomi/fysiologi​
0
timers undervisning i sygdomlære
0
timers undervisning i psykologi
0
Timers i kost, vitaminer og mineraler
0
timers tankefeltterapi
0
timers undervisning i klinikdrift
0
timers undervisning i 1. hjælp
0
dokumenterede behandlinger

Uddannelsens opbygning

Se opbygningen for første år:

Vi starter med 2 sammenhængende dage kl. 9-15, som regel en weekend, der har til formål at orientere dig om uddannelsen i sin helhed. Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med dine undervisere, bliver orienteret om de enkelte fag, om zoneterapiens historie, om skolens historie, samt selvfølgelig prøve både at modtage og at give zoneterapi. Du vil møde dine fremtidige medstuderende og mærke hvordan studiemiljøet er.

Vi starter med en indføring i zoneterapiens udvikling og grundlæggende forståelsesramme. Du skal lære om fodens evne til at spejle kroppen. Hurtigt lærer du teknikker, der allerede fra starten vil kunne overraske dig med sine virkninger.

De primære undervisningsmatrialer til zoneterapien er: ‘Når Vest møder Øst’, en grundbog i zoneterapi, og ‘Muskulær Zoneterapi’. Dérudover får du adgang til en række undervisningsvideoer, som understøtter og supplerer bøgerne.

Disse fag tages ‘uden for skolen’.  De fleste vælger at ta’ fagene online, så man kan studere dér hjemme. De 74.000,- kr. uddannelsen koster er inkl. anatomi/fysiologi og sygdomslære som onlinestudie hos Keld Bruun Jensen.

Se de udbydere vi anbefaler, længere nede på siden under de faner, der beskriver fagene.

Anatomi og fysiologi er læren om hvordan den raske krop fungerer, og på mange måder grundstenen for de zoner vi vælger at behandle.

Sygdomslære er læren om hvordan den syge krop reagerer og giver os dér med forståelse af hvilke steder vi skal behandle ved hvilke symptomer.

Der vil være eksamen i begge fag.

Da undervisningen på skolen kun foregår ca. én gang om ugen, forventes det selvfølgelig at du træner dérhjemme. Der vil være videoer at se, som supplement til undervisningen, og så skal du regne med at udføre min. 3-5 elevbehandlinger mellem hvert fremmøde til undervisningen.

Her trænes du i brugen af dine hænder som redskaber for behandling og diagnose. Samtidig udvikles dine hænders følsomhed og din forståelse for muskler og problemer i disse. Du lærer unikke teknikker, der med sine virkninger hurtigt vil blive et fundament i din fremtidige behandling.

En systembehandling er zoner sammensat efter kroppens egne ‘systemer’: Fordøjelsessystem, luftvejssystem, hormonsystem osv. Systembehandlingerne sætter rammer om en behandling. Den skal være med til at hjælpe dig i indlæringen af zoner og teknikker – samt skabe et naturligt bindeled mellem anatomi/fysiologi og zoneterapien.

I slutningen af første år eller begyndelsen af andet år vil du få undervisning i kost, vitaminer og mineralers indflydelse på kroppen, og hvordan du kan supplere dine zoneterapibehandlinger med det.

Se opbygningen for andet år.

I løbet af uddannelsen vil du modtage undervisning i førstehjælp – det er ikke fastlagt om det er inden for det første eller det andet år. Du skal også gennem forløbet dokumentere 50 behandlinger.

Meridianlæren er grundpillen i den kinesiske forståelse af mennesket samt i udviklingen af sygdom. Den er hvad bogstaver er for det skrevne ord! Vi har tolv hovedmeridianer, hvis formål er, at føre nærende og opretholdende energi rundt i kroppen. Denne energi kan komme i ubalance, hvilket kan føre til symptomer. Meridianerne indlæres og gøres til paratviden.

Psykologiundervisningen er fordelt på 2-3 moduler gennem uddannelsen. Du bliver bedre rustet til at møde “rigtige” klienter i undervisningen og på klinikken, så der forestår et arbejde med øvelser, træning og selvforståelse. Dette er for at styrke din forståelse for dine klienter og dig selv og dermed øge din faglige sikkerhed.

Traditionel Kinesisk Medicin er en forståelsesmodel, der rækker meget længere end den vestlige verdens. Det er i denne viden grundbegrebet balance virkelig får sin betydning. Det er her du føres mod den egentlige forståelse for, samt udøvelse af zoneterapien, sådan som den vægtes på denne skole.

Undervisningen i klinikdrift ruster dig til, at møde livet som selvstændig zoneterapeut med alle de udfordringer det giver. Du skal både kunne behandle klienter, stå for markedsføring og bogholderi og skovle sne og meget mere (lige den med sneen, har vi dog ikke undervisning i :-)) 

Det er i den sidste del af uddannelsen at der skal laves hovedopgave. Dette skriftlige projekt laves over en udvalgt klient. Projektet skal synliggøre dine overvejelser, samt brugen af den tilegnede viden fra uddannelsen.

Der vil i zoneterapidelen være 2 eksaminer; En skriftlig eksamen ca. 1 måned før du er færdig. Den er af 3 timers varighed, og her bliver du testet på din teoretiske viden. Denne skal begåes og først dér efter kan du få lov at gå op til den endelige eksamen. 

Den endelige eksamen er en praktisk eksamen, hvor du møder en, for dig, ukendt klient. Her skal du føre journal over klienten, lave en ‘kinesisk diagnose’ og udføre behandling ud fra denne. – Det hele ligesom det vil foregå med en ukendt klient på klinikken.

Vær opmærksom på at der også er eksaminer i anatomi/fysiologi og sygdomslære. Se mere om det i fanen længere oppe.

Vi har opstart på vores aften/weekendhold om præcis:

 • 00Dage
 • 00Timer
 • 00Minutter
 • 00Sekunder

Uddannelsesplan

Fag

Zoneterapeutuddannelsen består af fagene Zoneterapi, Massage og TankeFeltTerapi sammen med en række grundfag. Du kan læse mere om de enkelte fag i fanerne nedenfor.

 • Zoneterapi
 • Massage
 • TankeFeltTerapi
 • Anatomi / Fysiologi
 • Sygdomlære
 • Psykologi
 • Kost og vitaminer
 • Klinikdrift
 • Førstehjælp

Zoneterapi er naturligvis det absolutte hovedfag. Her skal du lære at forstå såvel spejlingen af kroppen, hvordan føddernes zoner kan aflæses og forstås, samt selvfølgelig lære at omsætte forståelsen til aktiv behandling.

Her på skolen lærer du at mestre den vestlige forståelse, såvel som den østlige. Det første år er der fokus på den vestlige forståelse, samtidig med at du lærer alle zoner, zonesystemer samt muligheder for at sammensætte en behandling.

Vi træner samtidig dine hænders evne til at registrere spænding, finde ømheder og meget mere.

Efter en introduktion til den grundlæggende zoneterapiforståelse starter vi på Muskulær Zoneterapi. Denne behandlingsform bruger vi ca. 8 mdr. på. Se yderligere beskrivelse under uddannelsen Muskulær Zoneterapi. Undervisningen i Muskulær Zoneterapeut kombineres med undervisningen i massage, således at du lærer beliggenhed og behandling af musklerne både på kroppen og tilsvarende zoner på fødderne.

Den sidste del af førsteåret bliver du undervist i systembehandlinger. Systembehandlinger er specifikke sammensætninger af zoner, der relevante til specifikke lidelser. Således er der en systembehandling for fordøjelsen, for hormonerne, for luftvejene osv.

Det sidste år bliver med fokus på den østlige forståelse. Du skal igennem meridianlæren, organstyrede muskler, kinesisk organforståelse, kinesiske love, som beskriver ubalancemønstre og meget andet. Denne forståelse skal give dig mulighederne for at se bag om klientens symptomer, og forstå årsagssammenhængen. Her bliver fødderne atter engang fantastiske redskaber til formidling af en kinesisk diagnose.

Du skal ved endt uddannelse kunne sammensætte en behandling hvor vestlig og østlig forståelse mødes og sammen udgør en helhed.

Erfaringer fra vore klinikker viser, at en stor gruppe af vore klienter henvender sig med muskel og ledrelaterede lidelser. Massage vil i mange af disse tilfælde kunne være et effektivt suplement til behandling.

Her får du en grundlæggende viden om muskler, om udspring og hæfte, samt selvfølgelig indøvning af teknikker.

I tilknytning til massagen indføres du i Muskulær Zoneterapi. Mange musklers zoner er nu kortlagt, og effektive teknikker indført til behandling af diverse muskel- og ledrelaterede lidelser. Dette giver dig mulighed for at tilgå muskel- og ledrelaterede lidelser både fra zonerne på fødderne og direkte på kroppen.

Du får på uddannelsen 10 timers undervisning i TankeFeltTerapi. Vi har valgt at tage den med som en del af uddannelsen, da den er et fantastisk redskab i kombination med både zoneterapi og massage. TankeFeltTerapi er en teknik du bruger til at arbejde med fysiske såvel som følelsesmæssige problemer. Læs mere i afsnittet TankeFeltTerapeut under 'uddannelser'.

Anatomi og Fysiologi er forståelsen af hvordan den raske krop fungerer og reagerer. De 200 timers undervisning giver dig en dyb indsigt i 'det hele menneske' set ud fra et vestligt og naturvidenskabligt synspunkt. Et afgørende fag for at kunne gennemskue hvilke zoner du bør vælge til den enkelte behandling.

Dette fag tager du 'uden for skolen', og vi anbefaler at du køber både de 200 timers anatomi/fysiolog og de 100 timers sygdomslære, samlet, da det oftes er billigere.

Vi anbefaler følgende udbydere:

Kjeld Bruun-Jensen - onlineundervisning

https://www.biopraktik.dk/Anatomi-og-fysiologi/anatomi-fysiologi-og-sygdomslaere.html

Solrose - onlineundervisning

https://solrose.dk/pricing-faq/

Karsten Munk - fremmødeundervisning

https://karstenmunk.dk

De to første muligheder er onlineundervisning, den sidste er for dig, der er mere til fysisk fremmøde.

Sygdomslære er forståelsen af hvordan den sygdomsramte krop reagerer. De 100 timers undervisning gør dig klogere på det sygdomsramte menneske, også her set ud fra et vestligt og naturvidenskabeligt synspunkt. Ligesom anatomien og fysiologien er dette også et vigtig fag for at kunne gennemskue hvilke zoner du bør vælge til den enkelte behandling.

Dette fag tager du 'uden for skolen', og vi anbefaler at du køber både de 200 timers anatomi/fysiolog og de 100 timers sygdomslære, samlet, da det oftes er billigere.

Vi anbefaler følgende udbydere:

Kjeld Bruun-Jensen - onlineundervisning

http://www.anatomi-fysiologi.dk/Anatomi-og-fysiologi/anatomi-fysiologi-og-sygdomslaere.html 

Solrose - onlineundervisning

https://solrose.dk/pricing-faq/

Karsten Munk - fremmødeundervisning

https://karstenmunk.dk

De to første muligheder er onlineundervisning, den sidste er for dig, der er mere til fysisk fremmøde.

Undervisningen i psykologi er på 60 timer, og den er delt op i 2-3 moduler fordelt ud over studietiden.
I de enkelte moduler er der undervisning både om aftenen og en weekend.

Undervisningen tager udgangspunkt i den eksistentielle tankegang og har fokus på relationen mellem terapeut og klient.

Undervisningen er erfaringsbaseret.  Der tages udgangspunkt i erfaringer fra den studerendes eget liv og dagligdag, og de forbindes med teori. På den måde kommer man til at bruge sig selv som instrument og mærke på egen krop, hvad teorierne drejer sig om.

Undervisningen veksler mellem fælles gennemgang og samtale, øvelser i grupper, øvelser i par og individuelt arbejde.
Kunstneriske udtryksmåder, såsom maleri, teater, installation, skulptur og poesi, vil blive inddraget i undervisningen.

Af temaer i undervisningen kan nævnes:

– Livets mening
– Krise, autenticitet og udvikling
– Sygdom og sundhed som måder at leve på
– Aleneværen og fællesskab
– Valg, handlefrihed og forpligtelse
– Livsmod, livskraft og autenticitet

Emner i undervisningen:
– Neuroaffektiv udviklingspsykologi (Susan Hart)
– Den anerkendende samtale (AI)
– Psykisk sygdom og sundhed
– Forskellige psykologiske retninger (kognitiv, humanistisk, psykodynamisk, systemisk narrativ)
– Supervision
– Samspil, samtale, feedback,
– Betydningen af rammer
– Indlevelsesevne, refleksion, mentalisering

I faget Kost, vitaminer og mineraler dykker vi ned i en spændende verden, der har stor betydning for vores sundhed. Du får al grundlæggende viden om betydningen af næringsstoffer, vitaminer, mineraler, fedtstoffer etc., og jeg kan godt røbe, at vi kommer vidt omkring i forløbet, da vi berører mange ting, der i det daglige har betydning for os på den ene eller anden måde.

Kost og ernæring
Indtag af mad er noget vi skal være bevidst om, for det har stor indflydelse på din sundhed, humør og energi. Mad er informationer, der registreres af vores forskellige organer og systemer og ikke mindst hjerne.  Mad og krop interagerer med hinanden, så gennem den viden du får, forstår du hvordan kost, ernæring og levevis kan bruges til at påvirke kroppen. Livsstilen er afgørende for velbefindendet, så jo mere bevidst du er omkring disse ting, jo mere ansvarlig kan du være for dit eget liv og være et godt forbillede for dine klienter og samtidigt give kvalificeret vejledning til dem.

Udgangspunktet i ernæring er at forstå grundprincipperne i en optimal kost. Vi ser bl.a. på:
– de 3 byggesten, proteiner, kulhydrater og fedtstoffer, deres opbygning og gode kilder til disse næringsstoffer
– tallerkenmodellen, dvs. hvor mange procenter inddeles tallerken i af proteiner, kulhydrater og fedtstoffer til måltiderne
– ernæringsforskellen på den kost vores forfædre indtog og den kost vi indtager i dag. Er den kost vi spiser i dag nærende nok – og indeholder den alle de næringsstoffer i de mængder, vi har brug for?  Er vi overhovedet bygget til den kost industrien byder os?
– de officielle kostråd og stiller spørgsmålene Er de optimale nok til at dække befolkningens reelle behov? Hæver de folkesundheden og findes der alternativer?
– de essentielle fedtstoffer, mættede, enkelumættede og flerumættede. Der tales og skrives meget om dem, og der hersker megen forvirring både i forhold til kvalitet og behov. Hvorfor skal vi have fedtstoffer? Er det dem, der gør os overvægtige? Skal vi helst undgå fedtstoffer? Hvordan bruger vi fedtstoffer? Hvad er bedst at stege i? Er mættet fedt den store sønder hvad angår hjertekarsygdomme? Og du har sikkert mange flere spørgsmål. Alle de problematikker, der er omkring fedtstoffer, får vi snakket igennem.
Du får også et godt indblik i den vigtige fedtstofomsætning i kroppen, og hvad der evt. blokerer for denne omsætning, og hvordan fedtstofferne omdannes til de skadelige transfedtsyrer.

– syre/base balancen, som intet har med mavesyren at gøre. Det er den kemiske balance, som er reguleret af kroppens evne til omsætning og udskillelse af syrer og baser. Hvilke fødevarer er syredannende og hvilke er basedannende? Hvad sker der i kroppen ved for stort indtag af syreholdige fødevarer?

– forskellige ernæringsteorier, der indimellem dukker op, f.eks. atkins kuren, blodtypediæten, stofskiftetypen, rawfood, 5-2 kuren

Vitaminer og mineraler
Her går vi i dybden med hele paletten af vitaminer, mineraler, fedtstoffer, antioxidanter, og taler om den store buffet af kosttilskud. Vi gennemgår alle de enkelte vitaminer og mineraler: Hvad er de godt for, hvor findes de, og hvilke mængder skal de indtages i? Dækker ADT vores reelle behov? Kan vi få for mange vitaminer/mineraler? Er kosttilskud overhovedet nødvendigt at indtage? Hvad er antioxidanter, og er de skadelige? Findes der gode og dårlige kosttilskud? Hvad er vigtigt at vide i forbindelse med graviditet?
Alt omkring vitaminer og mineraler bliver gennemgået, og efter kurset vil det være naturligt for dig, at anbefale kosttilskud som supplement til din klientbehandling.

Sundhed og Sygdom
Sundhed er viden om helhed, altså forståelse af de mange sammenhængende faktorer, der har betydning for vores helbred. Menneskets selvhelbredende kraft fungerer både på det fysiske, mentale og det åndelige plan, og i forbindelse med behandlinger ser vi på forskellen på den konventionelle filosofi kontra den komplementære filosofi, og ligeledes hvordan de to systemer opfatter mennesket.

Andre behandlingsformer
Af andre behandlingsformer får du en indsigt i biopatiens virke og principper, bl.a. hvordan degenerationen sker i faser, hvilke faktorer der forstyrrer kroppens sundhedstilstand, og der gives et bud på en definition på hvad sygdom er og hvad sundhed er.

I undervisningsforløbet ser vi på almindelige lidelser som. kolesterol, knogleskørhed, fordøjelsesproblemer, tarminfektioner m.v.

Phytoterapi
Er læren om urter, og vi gennemgår de mest spændende af naturens vidundermidler indenfor urter, krydderurter, the’er, med de bedste egenskaber. Alt hvad vi mennesker har brug for af sundhedsbevarende midler findes i naturen.

Afslutning
I løbet af undervisningen sniger der sig nogle opgaver ind imellem det hele. Der udleveres et omfattende kompendium, som kan bruges som opslagsværk. Faget afsluttes med besvarelse af hovedopgaverne.

Glæd dig til en spændende og inspirerende kursus, hvor du får masser af relevant viden, som kan bruges i din egen hverdag og uddannelse.

Uddannelsen indeholder 30 timers undervisning i klinikdrift. Her bliver du sat ind i alle de dele, du skal vide noget om og arbejde med, når du vil starte og drive en klinik.

Klinikdrift indeholder undervisning i: generel virksomhedsopstart, budgetter, regnskab, lovgivning, prissættelse, markedsføring generelt, markedsføring via sociale medier, daglig drift, osv.

Undervisningen er sammensat så du bagefter står med en virksomhedsplan i hånden – klar til at gå igang. Der skal påregnes en del hjemmearbejde til udarbejdelse af virksomhedsplanen.

Uanset om du er behandler eller ej, da kan dette fag være et livreddende fag.

For at sikre dig, at du ved, hvad du skal gøre, – hvis uheldet er ude – indeholder zoneterapeutuddannelsen 7 undervisningstimer i førstehjælp.

Billeder fra undervisningen

Kontaktinfo

Kom i kontakt med os

Har du nogen spørgsmål til vores uddannelser og kurser, vil du tilmelde dig eller har du noget helt tredje på hjerte?
Du er meget velkommen til at kontakte os.

Skriv til os i kommentarfeltet, så vender vi tilbage til dig så hurtigt vi har mulighed for det.

E-mail:

claus@ditalternativ.dk

Telefon:

+45 30 23 61 64

Adresse:

Vestergade 39, 2. sal. 5000 Odense C


Send os en mail